Επιστροφές

Το δικαίωμα επιστροφής δεν υφίσταται μόνον, εάν πρόκειται για  αντικατάσταση ίσης αξίας με διαφορετικό προϊόν και εφ όσον δεν έχει παραβιαστεί η αρχική συσκευασία, δεν έχει υποστεί κάποια αλλοίωση το περιεχόμενο και τουλάχιστον 3 μήνες πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξεως .